Đăng ký đại lý

  • Một đại lý là một tài khoản với người chơi bên dưới nó.
  • Tài khoản nhà phân phối là một tài khoản với các đại lý bên dưới nó. Dưới đây là các đại lý có người chơi.
Enter the code shown